top of page
teknovisio-logoluonnos-04.png

Luovan alan teknologiavision määrittäminen

Yhdessä monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa määritämme luovalle alalle teknologiavision, jossa huomioidaan eri luovien alojen ominaispiirteet

Asset 1.png

Teknologiavision tarkoitus on antaa suuntaviivat mihin teknologioihin luovalla alalla tulisi nyt ja lähitulevaisuudessa panostaa sekä huomioida eri luovien alojen ominaispiirteet visiota määritettäessä. Teknologioiden tunnistaminen ja priorisointi toteutetaan yhdessä monipuolisen luovan ja teknologia alan asiantuntijajoukon kanssa, joilla on kokemusta ja/tai näkemystä uusien teknologia ratkaisuiden soveltamisesta luovilla ja/tai muilla toimialoilla.

Minkälaisista teknologioista olemme kiinnostuneet?

LUOVATEKNOVISIO-hanke keskittyy tunnistamaan teknologioita lyhyen aikavälin näkökulmasta (0-2 vuotta) sekä huomioimaan teknologioita, jotka ovat hyödynnettävissä keskipitkällä aikavälillä (2-5 vuotta). Lyhyen aikavälin painotuksen tarkoituksena on tuottaa tunnistaa teknologioita, joiden pohjalta luovan alan toimijat voivat aloittaa uusien tuotteiden- ja palveluiden ideoinnin, konseptoinnin sekä nopeat kokeilut, joissa kyseisten teknologioiden toimivuus ja liiketoiminta potentiaali voidaan tarkemmin todentaa todellisissa toimintaympäristöissä. Uusien teknologioiden kirjo on kuitenkin laaja ja määritystyössä on tärkeä löytää juuri sellaiset teknologiat ja niihin liittyvät soveltamismahdollisuudet, jotka ovat keskeisiä luovan alan toimijoille nyt ja lähitulevaisuudessa. Tämän johdosta määritystyön alkaessa emme ennakolta rajaa mitään teknologiota ulkopuolelle, vaan pyrimme ennakkoluulottomasti etsimään erilaisia näkökulmia luovalla alalla hyödynnettävistä teknologioista. Tällaisia teknologioita voivat olla esimerkiksi automatisaatioon, virtuaaliseen vuorovaikutukseen, tekoälyyn, virtuaaliseen ja lisättyyn todellisuuteen, ääni- ja eleohjaukseen, esineiden internetiin ja lohkoketjuihin perustuvat ratkaisut. Olemme ajatuksia herättääksemme listanneet muutamia esimerkkejä keskustelun avaamiseksi. Tutustu esimerkkeihin ja kerro meille oma näkemyksesi mitkä teknologiat ovat sinun mielestäsi luovan alan kannalta kiinnostavia.

Kuinka valmiita teknologia ratkaisuja etsitään?

Teknologioiden valmiusasteen tunnistamisessa hyödynnetään Euroopan komission käyttämää 9 portaista Asteikkoa Technological Readiness Level (TRL) asteikkoa, jossa arvo 9 kuvaa kypsintä teknologiaa. Seuraavassa avataan lyhyesti teknologian valmiusasteen arvioimisen kriteereitä suhteessa TRL-asteikossa määriteltyihin arvoihin. Asiasta syvällisemmin kiinnostuneita kehotetaan tutustumaan esimerkiksi Technology Readiness Levels – TRL NASA’s contribution to Horizon 2020 – esitykseen, jossa on avattu eri valmiusasteiden kriteereitä eri toimialojen esimerkkien avulla.

LUOVATEKNOVISIO-hankkeessa erityisen kiinnostuksen kohteena ovat teknologiat, jotka asettuvat TRL asteikoilla vaiheisiin 7-9. TRL 7 vaiheeseen sisältyvät sellaiset teknologiat, jotka ovat hyvin lähellä tai jo saavuttaneet operatiivisen toiminnan edellyttämän tason, joka voidaan todentaa demonstraatiossa, jossa kyseinen teknologia liitetään osaksi todellisen toimintaympäristön systeemiä. TRL 8 vaiheen teknologiat ovat saavuttaneet käytännössä lopullisen muotonsa ja ovat valmiita ja toimivia, mutta eivät vielä ole (laajamittaisesti) kaupallisesti saatavilla. TRL 9 vaiheen teknologiat ovat puolestaan vapaasti markkinoilla saatavilla ja teknologia ratkaisusta voi olla olemassa uusia versioita, joissa alkuperäistä toiminnallisuutta on edelleen kehitetty.

Keskipitkän aikavälin (2-5 vuotta) näkökulmasta TRL 4-6 vaiheisiin asettuvat teknologiat ovat myös hankkeen mielenkiinnon kohteena, vaikka niiden hyödyntäminen esimerkiksi operatiivisessa toiminnassa ei ole vielä mahdollista. Näihin teknologioihin sisältyvät TRL 4 vaiheen teknologiat joiden toiminnalliset periaatteet on todennettu laboratorio olosuhteissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat TRL 5 ja 6 vaiheisiin liittyvät prototyypit joiden avulla teknologian toimivuutta päästään käytännössä kokeilemaan. TRL 5 vaiheessa olevat prototyypit keskittyvät yleensä simuloimaan ratkaisun keskeisimpiä ominaisuuksia ja toiminnallisuutta kontrolloidussa, mutta todellisen tyyppisessä toimintaympäristössä. TRL 6 vaiheessa olevat prototyypit ovat merkittävästi kehittyneempiä kuin aikaisemman vaiheen prototyypit. Ominaisuudet ja toiminallisuudet edustavat kattavasti tai jopa saavuttavat määritellyn tavoitetason antaen mahdollisuuden demonstroida todellisia käyttötapauksia ja skenaarioita.

Kuinka visio määritettään?

Vision määritystyö aloitettaan toukokuussa 2021 iteratiivisen Delfoi-menetelmän avulla, jonka toteuttamisessa hyödynnetään eDelphi verkkosovellusta. Keskeinen piirre menetelmässä on vastauksien antaminen anonyymisti sekä kierrosten välissä annettu yhteenveto edellisen kierroksen tuloksista, jonka avulla Delfoi-panelistit pääsevät tarkastelemaan koko ryhmän vastauksia ja ottamaan kantaa niihin. Vastausaikaa kullakin kierroksella on yksi viikko, joten voit osallistua vastaamiseen omien aikataulujesi ja mahdollisuuksiesi mukaan. Vastaamisen arvioidaan vievän aikaa kullakin kierroksella noin 30-45 minuuttia.

Ketkä vision määrittämiseen osallistuivat?

Delfoi-paneelin muodostamiseksi kartoitimme Suomen johtavien luovan alan ja teknologia asiantuntijoiden kiinnostusta osallistua Delfoi-paneelin toimintaan. Haimme paneeliin asiantuntijoita, joilla on joko kokemusta ja/tai näkemystä uusien teknologia ratkaisuiden soveltamisesta luovilla tai muilla toimialoilla. Delfoi-paneelin toiminta loppui syksyllä 2021.

bottom of page